Skip to content
On this page

 

SagooIOT v1.0

欢迎更多小伙伴参与建设!

产品管理

在使用物联网平台接入设备前,您需要在物联网平台控制台创建产品。一个产品通常是一组具有相同功能定义的设备的集合,而设备则指的是某一型号的具体单体。产品管理对具有相同功能的设备模型进行统一的维护管理,包括产品的基本信息、物模型、设备接入等功能 本文将介绍如何创建产品的具体操作。

产品创建

操作步骤

1.登录SagooIOT物联网平台。

2.在左侧导航栏,选择设备管理>产品,点击新增产品。

3.在新建弹框中,根据设备产品的实际情况,按照页面提示填写信息,然后单击确定。

物模型管理

在产品列表中,找到刚刚创建的新产品,点击"详情"-》物模型,需要定义产品的“属性”,"事件"和“功能”内容。这些是对设备的统一抽象,如某型号注塑机,某型号空气压缩机等。

发布

产品物模型设置完成,需要对产品进行发布。

脚本解析

当目标设备上传的数据格式与SagooIOT的数据格式不一致时,可使用此功能,通过JavaScript脚本进行解析。 在这里插入图片描述

使用内部函数parse进行解析,其中函数入参data就是原始报文。你可以在这个函数内部通过JavaScript脚本进行处理。

示例代码如下:

javascript
function parse(data) {

  var jsonData = JSON.parse(data);
  var detectionPoint1Flow = jsonData["Device1"]["detection_point1_flow"];
  var detectionPoint1Temperatures = jsonData["Device1"]["detection_point1_temperatures"];
  var detectionPoint1FlowRate = jsonData["Device1"]["detection_point1_flowRate"];
  var detectionPoint1Pressure = jsonData["Device1"]["detection_point1_pressure"];

  var detectionPoint2Flow = jsonData["Device1"]["detection_point2_flow"];
  var detectionPoint2Temperatures = jsonData["Device1"]["detection_point2_temperatures"];
  var detectionPoint2FlowRate = jsonData["Device1"]["detection_point2_flowRate"];
  var detectionPoint2Pressure = jsonData["Device1"]["detection_point2_pressure"];

  var detectionPoint3Flow = jsonData["Device1"]["detection_point3_flow"];
  var detectionPoint3Temperatures = jsonData["Device1"]["detection_point3_temperatures"];
  var detectionPoint3FlowRate = jsonData["Device1"]["detection_point3_flowRate"];
  var detectionPoint3Pressure = jsonData["Device1"]["detection_point3_pressure"];
  
  var subCylinderTemperatures = jsonData["Device1"]["sub_cylinder_temperatures"];
  var collectingCylinderPressure = jsonData["Device1"]["collecting_cylinder_pressure"];

  var time = data["time"]

   // 定义要生成的 JSON 数据
   var sagooIotMessage = {
    "id": "123",
    "version": "1.0",
    "sys": {
    "ack": 0
    },
    "params": {
      "detection_point1_flow": {
        "value": 23.6,
        "time": 1524448722000
      },
      "detection_point1_temperatures": {
        "value": 23.6,
        "time":1524448722000
      },
      "detection_point1_flowRate": {
        "value": 23.6,
        "time":1524448722000
      },
      "detection_point1_pressure": {
        "value": 23.6,
        "time":1524448722000
      },
      "detection_point2_flow": {
        "value": 23.6,
        "time": 1524448722000
      },
      "detection_point2_temperatures": {
        "value": 23.6,
        "time":1524448722000
      },
      "detection_point2_flowRate": {
        "value": 23.6,
        "time":1524448722000
      },
      "detection_point2_pressure": {
        "value": 23.6,
        "time":1524448722000
      },
      "detection_point3_flow": {
        "value": 23.6,
        "time": 1524448722000
      },
      "detection_point3_temperatures": {
        "value": 23.6,
        "time":1524448722000
      },
      "detection_point3_flowRate": {
        "value": 23.6,
        "time":1524448722000
      },
      "detection_point3_pressure": {
        "value": 23.6,
        "time":1524448722000
      },
      "sub_cylinder_temperatures": {
        "value": 23.6,
        "time":1524448722000
      },
      "collecting_cylinder_pressure": {
        "value": 23.6,
        "time":1524448722000
      },
    },
    "method": "thing.event.property.post"
  };

  var chars = "0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ";
  var idLength = 16;
  var randomId = "";
  for (var i = 0; i < idLength; i++) {
   randomId += chars.charAt(Math.floor(Math.random() * chars.length));
  }
 
  sagooIotMessage["id"] = randomId
  

  sagooIotMessage["params"]["detection_point1_flow"]["value"] = detectionPoint1Flow
  sagooIotMessage["params"]["detection_point1_flow"]["time"] = time
  sagooIotMessage["params"]["detection_point1_temperatures"]["value"] = detectionPoint1Temperatures
  sagooIotMessage["params"]["detection_point1_temperatures"]["time"] = time
  sagooIotMessage["params"]["detection_point1_flowRate"]["value"] = detectionPoint1FlowRate
  sagooIotMessage["params"]["detection_point1_flowRate"]["time"] = time
  sagooIotMessage["params"]["detection_point1_pressure"]["value"] = detectionPoint1Pressure
  sagooIotMessage["params"]["detection_point1_pressure"]["time"] = time

  sagooIotMessage["params"]["detection_point2_flow"]["value"] = detectionPoint2Flow
  sagooIotMessage["params"]["detection_point2_flow"]["time"] = time
  sagooIotMessage["params"]["detection_point2_temperatures"]["value"] = detectionPoint2Temperatures
  sagooIotMessage["params"]["detection_point2_temperatures"]["time"] = time
  sagooIotMessage["params"]["detection_point2_flowRate"]["value"] = detectionPoint2FlowRate
  sagooIotMessage["params"]["detection_point2_flowRate"]["time"] = time
  sagooIotMessage["params"]["detection_point2_pressure"]["value"] = detectionPoint2Pressure
  sagooIotMessage["params"]["detection_point2_pressure"]["time"] = time

  sagooIotMessage["params"]["detection_point3_flow"]["value"] = detectionPoint3Flow
  sagooIotMessage["params"]["detection_point3_flow"]["time"] = time
  sagooIotMessage["params"]["detection_point3_temperatures"]["value"] = detectionPoint3Temperatures
  sagooIotMessage["params"]["detection_point3_temperatures"]["time"] = time
  sagooIotMessage["params"]["detection_point3_flowRate"]["value"] = detectionPoint3FlowRate
  sagooIotMessage["params"]["detection_point3_flowRate"]["time"] = time
  sagooIotMessage["params"]["detection_point3_pressure"]["value"] = detectionPoint3Pressure
  sagooIotMessage["params"]["detection_point3_pressure"]["time"] = time

  sagooIotMessage["params"]["sub_cylinder_temperatures"]["value"] = subCylinderTemperatures
  sagooIotMessage["params"]["sub_cylinder_temperatures"]["time"] = time
  sagooIotMessage["params"]["collecting_cylinder_pressure"]["value"] = collectingCylinderPressure
  sagooIotMessage["params"]["collecting_cylinder_pressure"]["time"] = time

  return JSON.stringify(sagooIotMessage);
}

Copyright © 2016-2023 Sagoo Inc.
备案号辽ICP备20007259号